Available courses

ท  14101  ภาษาไทย

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                                                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                                                                                                              เวลา   160  ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                             

 

                                               ศึกษา  เรียนรู้  การอ่านออกเสียงและอธิบายความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  การอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ   การจับใจความจากสื่อต่าง ๆ  การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น คาดคะเนเหตุการณ์   การสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน  การอ่านหนังสือตามความสนใจ  หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน         

                                               ศึกษา  เรียนรู้  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  และครึ่งบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  การเขียนสื่อสาร            การเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน  การเขียนย่อความจากเรื่องสั้น ๆ  การเขียนจดหมายถึงเพื่อน และบิดามารดา   การเขียนบันทึก และเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า   การเขียนเรื่องตามจินตนาการ

                                               ศึกษา  เรียนรู้  การจำแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู  การจับใจความและพูดแสดงความรู้ความคิดในเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ   การรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู  และการสนทนา  

                                                ศึกษา  เรียนรู้  การสะกดคำ และบอกความหมายของคำในแม่  ก กา  มาตราตัวสะกด  การผันอักษร  คำเป็นคำตาย  คำพ้อง   ความหมายของสำนวนที่เป็นสุภาษิตและคำพังเพย   การระบุชนิดของคำนาม  คำสรรพนาม  คำกริยา  คำวิเศษณ์   หน้าที่ของคำในประโยค  การใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ การแต่งประโยค   การแต่งกลอนสี่และคำขวัญ  การเปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น

                                               ศึกษา  เรียนรู้  การระบุข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  การร้องเพลงพื้นบ้าน  การท่องจำบทอาขยานที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

                                               โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน   การฟัง  การดู และการพูดอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์  บอก  สรุป  ระบุ  อธิบาย  เขียน  สะกดคำ  แจกลูก  แต่งประโยค  แต่งบทร้อยกรองและคำขวัญ   เปรียบเทียบ   ศึกษา  เรียนรู้ปฏิบัติ  และท่องจำ  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการอ่าน  การเขียน    การฟัง  การดูและการพูด หลักการใช้ภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม  นำความรู้  ข้อคิด จากการอ่านไปใช้  ในชีวิตประจำวัน

                                                มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  และการพูด มีนิสัยรักการอ่าน  เหมาะสมกับระดับชั้น 

 

 

สาระท้องถิ่น

                                                การฟัง พูด อ่านและเขียน คำบ่ะเก่า ที่ใช้พูด และเขียนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นคำที่มีคุณค่าควรอนุรักษ์ไว้สืบไป  โดยการฟังจากสื่อ ศึกษา  เรียนรู้  พูดคำบ่ะเก่าวันละคำ  อ่านคำบ่ะเก่าจากวรรณกรรมท้องถิ่น  เขียนคำบ่ะเก่า และความหมายของคำ   จัดทำสมุดบันทึกคำบ่ะเก่าเก็บไว้เพื่อศึกษาและอนุรักษ์ด้วยความภูมิใจในท้องถิ่นของตน


ท 23102 ภาษาไทย 6                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เวลา 60 ชั่วโมง        จำนวน 1.5 หน่วยกิต                                                                                                                                         ภาคเรียนที่ 2


                                                                                                      คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย

                 

                 ศึกษาวิเคราะห์ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง คำที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย ระบุใจความสำคัญ รายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน การอ่านวรรณคดีในบทเรียน ข่าวและเหตุการณ์สำคัญ บทความ บันเทิงคดี สารคดี สารคดีเชิงประวัติศาสตร์ ตำนาน งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก

 ย่อความและรายงานจากเรื่องที่อ่าน การวิจารณ์และประเมินเรื่องที่อ่านโดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนเรื่องที่อ่าน การวิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลำดับความ และความเป็นไปได้ของเรื่องที่อ่าน   การวิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน การตีความและประเมินคุณค่าและแนวคิดที่ได้จากงานเขียน การมีมารยาทในการอ่าน การคัดลายมือ การเขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ การเขียนย่อความ การเขียนจดหมายกิจธุระ การเขียนอธิบาย ชี้แจง การแสดงความคิดเห็น ความรู้ และโต้แย้ง การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์และแสดงความรู้ความคิดเห็นในเรื่องต่าง การกรอกแบบสมัครงาน การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และโครงงาน การมีมารยาทในการเขียน การพูดแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู การพูดรายงาน  การพูดในโอกาสต่าง ๆ การพูดโน้มน้าว การมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย โครงสร้างประโยคซับซ้อน ระดับภาษา คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ ศัพท์วิชาการและวิชาชีพ การแต่งคำประพันธ์ การสรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม การสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน การท่องจำและบอกคุณค่าของบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า

               โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด  กระบวนการเขียน  กระบวนการอ่าน การบรรยาย การอภิปราย การสืบค้นข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการตัดสินใจ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวันอย่างเห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง คำ คำคล้องจอง และข้อความ พร้อมบอกความหมายของคำและข้อความ อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน และบอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน การเขียนสื่อสารด้วยคำและประโยค คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่ายๆ และปฏิบัติตาม พูดสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดู และพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีมารยาท บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดคำ และบอกความหมายของคำ เรียบเรียงคำเป็นประโยค และต่อคำคล้องจองง่ายๆ

          ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็กเรื่อง เธอและฉัน บ้านแสนสุข โรงเรียน   สีรุ้ง อ้อมกอดแห่งรัก พ่อของแผ่นดิน และนิทานก่อนนอน เพื่อบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

          โดยใช้การฝึกทักษะกระบวนการทางภาษา ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม

          เพื่อให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย ตั้งใจเรียนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน ค้นคว้าหาความรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ซักถามและสืบค้นเพื่อหาข้อมูล มีความรอบคอบในการทำงาน ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีมารยาทในการพูด การอ่าน การเขียน และการฟัง นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

 


การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว ร้อยกรอง การแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านการอธิบายการนำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตอธิบายความหมายของข้อมูลจากการอ่านแผนผัง แผนที่ แผนภูมิ และกราฟ อ่านหนังสือตามความสนใจและอธิบายคุณค่าที่ได้รับอธิบายความหมายของคำ ประโยค และข้อความที่เป็นโวหาร การอ่านเรื่องสั้น ๆ อย่างหลากหลาย  การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสื่อสาร การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  การ เขียนเรียงความการ เขียนย่อความ การเขียนจดหมายส่วนตัว การกรอกแบบรายการต่าง ๆ  การเขียนตามจินตนาการ  การพูดแสดงความรู้ ความเข้าใจ การตั้งคำถาม ถามตอบเชิงเหตุผล การพูดรายงาน การวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำ การใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะ การบอกความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย การระบุลักษณะของประโยคการ แต่งบทร้อยกรอง สำนวน สุภาษิต คำพังเพย  การแสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี วรรณกรรมการ เล่านิทานพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงการท่องจำบทอาขยานและบทร้อยกรอง

โดยใช้กระบวนการคิด ทักษะการสื่อสาร สรุปวิเคราะห์ข้อมูลจากเรื่องและสื่อต่าง ๆ อย่างมีมารยาท เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  และการพูด   เห็นคุณค่าวรรณคดี  วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่น   รักความเป็นไทย


คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย

 

  ศึกษาการอ่านวิเคราะห์วิจารณ์  การอ่านประเมินค่า  การอ่านตีความและประเมินค่า   การเขียนข้อความตามสถานการณ์   การเขียนอธิบายชี้แจง แสดงความคิดเห็นและโต้แย้ง  การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้งจากสื่อต่างๆ การกรอกแบบสมัครงาน   การเขียนรายงานและโครงงาน   การพูดในโอกาสต่างๆ  การพูดโน้มน้าว  ระดับภาษา  การใช้คำทับศัพท์  การใช้คำศัพท์บัญญัติ  การใช้คำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ  การแต่งบทร้อยกรอง  การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรม

โดยอ่านวิเคราะห์วิจารณ์  ตีความและประเมินค่า  อ่านแสดงความคิดเห็น  อ่านตีความและประเมินคุณค่าตามความสนใจ   เขียนข้อความตามสถานการณ์   เขียนอธิบายชี้แจง แสดงความคิดเห็นและโต้แย้ง  เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้งจากสื่อต่างๆ  กรอกแบบสมัครงาน  เขียนรายงานและโครงงานจากการค้นคว้า  พูดในโอกาสต่างๆ  พูดโน้มน้าว   ใช้ระดับภาษา  ใช้คำทับศัพท์  ใช้คำศัพท์บัญญัติ   อธิบายคำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ    แต่งบทร้อยกรอง   การวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรม   วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรม  

  เพื่อให้เห็นคุณค่าในการอ่าน   เพิ่มพูนสมรรถนะการอ่านการเขียนการฟัง การ ใช้ภาษาอย่างถูกต้อง  นำไปใช้ในการสื่อสาร  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง ดูและการพูด เห็นคุณค่าวรรณคดี  วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิใจในความเป็นไทย

มฐ ท 1.1   ม 3/5  ม 3/6   ม.3/7   ม 3/8   ม 3 / 9

มฐ ท 2.1   ม 3/6   ม 3/7   ม 3/8   ม 3/9

มฐ ท 3.1  ม 3/3   ม 3/4   ม 3/5   ม  3/6

มฐ ท 4.1  ม 3 /3  ม 3/4   ม 3/5   ม 3/6

มฐ ท 5.1  ม 3/2   ม 3/3

จำนวน  19  ตัวชี้วัด

 


คำอธิบายรายวิชา 

ฟัง  พูด  อ่านและเขียน สื่อรูปแบบต่างๆ ที่เลือก สามารถระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ  รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกเพื่อขอและให้ข้อมูล อธิบายให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความ เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย และนำภาษามาใช้สื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอย่างเหมาะสม  เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการทางภาษา ฟัง  พูด  อ่าน เขียน  กระบวนการเรียนแบบค้นพบความรู้  นำเสนอรายงานในชั้นเรียน ใช้คำถาม แสดงบทบาทสมมติ ใช้เกมจำลองสถานการณ์  ระดมความคิด  และแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารได้

                เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

 


                                                                                                                 อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                                                                       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 เวลา   60  ชั่วโมง

 

ศึกษาภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น คำสั่ง คำขอร้อง คำชี้แจง  และคำอธิบายง่ายๆ การทักทาย การกล่าวลา  การขอบคุณ การแนะนำตัวเอง การแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันและสถานการณ์ที่น่าสนใจ รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ สามารถโต้ตอบ และแสดงความคิดเห็น และสามารถนำเสนอผลงานผ่านทักษะกระบวนการการบูรณาการ โดยเลือกใช้ทักษะกระบวนการฟัง พูด อ่าน เขียน ทักษะการจำ คิด วิเคราะห์และเขียน สื่อความกระบวนการทำงานกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนร่วมพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าใจ  ตีความ  วิเคราะห์  หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความ  ข้อมูล  ข่าวสาร  บทความ  สารคดี  บันเทิงคดี  จากสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออีเล็คทรอนิกส์  สามารถนำเสนอข้อมูล  เรื่องราว  หรือบทกวีได้อย่างสร้างสรรค์  เปรียบเทียบและนำความรู้ด้านภาษา  วัฒนธรรม  ประเพณี  ความเชื่อไปใช้อย่างมีวิธีการ โดยใช้กระบวนการ อ่าน เขียน วิเคราะห์ แสดงความคิดเห็น นำเสนอข้อมูล ใช้ภาษาเพื่อการขอและให้ข้อมูล อธิบาย บรรยาย เปรียบเทียบแลกเปลี่ยนความรู้การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ นำไปใช้ประโยชน์และเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเอง

 

ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีพื้นฐานในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตนเองทั้งในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลอง โดยการใช้ภาษา น้ำเสียง และกริยาท่าทางเหมาะสมตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา   เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ และนำภาษาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  เป็นผู้รู้ใฝ่เรียน มีวินัยในตนเองมุ่งมั่นในการทำงานและมีจิตสาธารณะ มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน โดยใช้กระบวนการ ปฏิบัติ  ฟัง พูด อ่าน เขียน ใช้ภาษา บรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้เกิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ ใฝ่เรียนรู้

 

English is important in the basic knowledge and preparation of students in higher education before students study their specific subject or their expertise. Easy English for Everyday life is required to practice the basic skills of the English language - sounds, words, phrases, sentences, parts of sentences such as nouns, pronouns, adjectives, and adverbs required on a daily basis. Focusing on the meaning of words, phrases and grammatical structure of the sentence with a sentence that contains the elements needed for basic listening, speaking, reading and writing skills for everyday communication.


  ฝึกการฟังและอ่านเรื่องต่าง ๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออีเล็กทรอนิกส์  แล้วระบุหัวข้อเรื่อง  ใจความสำคัญ  รายละเอียดสนับสนุน  และแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้เหตุผลและตัวอย่างประกอบ   ฝึกการเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆที่อ่าน เช่นสัญลักษณ์  เครื่องหมาย  กราฟ  แผนภูมิ  ตาราง  เป็นต้น  และเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่อ่าน     ศึกษาคำศัพท์  สำนวนภาษา  ประโยค  และข้อความที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูล  อธิบาย  เปรียบเทียบ  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน  แล้วนำเสนอด้วยการพูดและเขียน      ศึกษาภาษาที่ใช้ในการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น  และการให้เหตุผลประกอบ  แล้วพูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  กิจกรรม  ประสบการณ์  และข่าวหรือเหตุการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม    การพูดและการเขียนสรุปใจความสำคัญ  หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง  ข่าว  เหตุการณ์  หรือสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม     และแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ        ศึกษาและเลือกใช้ภาษา  น้ำเสียง  และกิริยาท่าทางในการสนทนาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม  อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียม  และประเพณีของเจ้าของภาษา  ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม     ศึกษาเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ  การลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษกับภาษาไทย  ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย    และนำไปใช้อย่างเหมาะสม     ฝึกการค้นคว้าการรวบรวม  การสรุป  และการนำเสนอด้วยการพูดแลเขียนข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  หรือข้อมูลต่าง ๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  ตลอดจนการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการเป็นภาษาอังกฤษ

                โดยใช้กระบวนการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนสื่อสารในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียน  โรงเรียน  ชุมชน  และสังคม  กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  กระบวนการสร้างความรู้  กระบวนการคิด  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  กระบวนการทำงานคู่และกลุ่ม  เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ  ตลอดจนการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ

 ตัวชี้วัด

ต1.1  ม.3/3          ต1.1  ม.3/4                                                                                         

ต1.2  ม.3/4          ต1.2  ม.3/5 
ต1.3  ม.3/2          ต1.3  ม.3/3                                                                                         

2.1  ม.3/1          ต2.1  ม.3/2          ต2.1  ม.3/3

ต2.2  ม.3/1          ต2.2  ม.3/2

ต3.1  ม.3/1

ต4.1  ม.3/1

ต4.2  ม.3/1          ต4.2  ม.3/2

รวมทั้งหมด  15  ตัวชี้วัด                  

 


          อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง และบทละครสั้นถูกต้องตามหลักการอ่าน ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ  เลือกและใช้คำขอร้อง คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยาย ให้คำแนะนำ  อธิบาย ระบุและเขียนประโยค ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน วิเคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค  ข้อความ สำนวน สุภาษิต   บทกลอน วิถีชีวิต  ความคิด ความเชื่อ  ที่มาของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  และนำไปใช้อย่างมีเหตุผล  สืบค้น  ค้นคว้า  รวบรวม  วิเคราะห์  บันทึกสรุป นำเสนอความรู้/ข้อมูลต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ  ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์  ข้อมูล  ข่าวสารของโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ  สื่อสารอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  สถานศึกษา  ชุมชนและสังคม เพื่อขอและให้ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว บรรยาย  อธิบาย  เปรียบเทียบ วิเคราะห์ตีความ สะท้อนความรู้สึก และแสดงความคิดเห็นของตนเอง พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ รวมทั้งสรุปใจความสำคัญ แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องที่เป็นสารคดี และบันเทิงคดี กิจกรรม ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์  ประสบการณ์  สถานการณ์  ในสังคมและโลก ประเด็นที่อยู่ในความสนใจอย่างมีเหตุผลเข้าร่วม  แนะนำ  และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมโดยเลือกใช้ภาษา  น้ำเสียงและกิริยาท่าทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล  เวลา  โอกาส  และสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการ ทำงาน


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาบทความสารคดี วรรณกรรมนานาชาติ บทอ่านที่ตัดตอนมาจากนวนิยาย บทอ่านซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรม

ประเพณี และเรื่องทั่วไป พร้อมทั้งชมวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับสิ่งที่อ่าน ศึกษาการเขียนในระดับประโยค และระดับข้อความ

โดยเน้นการฝึกทักษะและกลวิธีการอ่านที่หลากหลาย การฝึกปฏิบัติการฟังและการเขียน การใช้กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม

และการอภิปราย เพื่อให้สามารถเดาความหมายของคำศัพท์ ระบุรายละเอียด จับใจความสำคัญ ระบุวัตถุประสงค์ของผู้เขียน

อ้างอิงความ เรียงลำดับความ แยกแยะข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อความที่เป็นข้อคิดเห็น แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่

อ่านและฟัง เขียนประโยคและข้อความในรูปแบบต่างๆ เห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกัน มีความตระหนักในความสำคัญของ

การอ่านและมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน

ผลการเรียนรู้

1. ตอบคำถามประเภทต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งที่อ่านและฟัง อาทิ เดาความหมายของคำศัพท์ ระบุรายละเอียด จับใจความสำคัญ

ระบุวัตถุประสงค์ของผู้เขียน อ้างอิงความ เรียงลำดับความ แยกแยะข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อความที่เป็นข้อคิดเห็นได้

2. สนทนา อภิปราย และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อ่านและฟังได้

3. จดบันทึกและสรุปเนื้อหาของสิ่งที่อ่านได้

4. สรุปเนื้อหาของสิ่งที่อ่านในรูปของกราฟิกได้

5. เขียนประโยคและข้อความรูปแบบต่างๆ อาทิ ประวัติบุคคล เรื่องสั้น ความเรียง และเขียน e-mail ได้

6. เห็นคุณค่าของการทำงานร่วมกัน

7. มีความตระหนักในความสำคัญของการอ่านและมีเจตคติที่ดีต่อการอ่าน

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

รหัสวิชา   ค32102   รายวิชา   คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ระดับ  มัธยมศึกษา        ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 6      เวลารวม  40  ชั่วโมง        จำนวน  1  หน่วยกิต

สัปดาห์ที่

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

/ความคิดรวบยอด/คุณค่าพระวรสาร

เวลา(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1-2

1

สถิติและข้อมูล

การสำรวจความคิดเห็น

5.1 .4-6/1

5.2 .4-6/1

5.3 .4-6/1

 

- เข้าใจวิธีการสำรวจความคิดเห็นอย่างง่าย

- นำผลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นไปใช้คาดการณ์ในสถานการณ์ที่กำหนดให้

- ใช้ข้อมูลข่าวสารและค่าสถิติช่วยในการตัดสินใจ ความไตร่ตรอง* , ความเป็นชุมชน

 

 

 

4

8

3-4

2

การแจกแจงความถี่ของข้อมูล

5.1 ม.4-6/3

- เลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกับข้อมูลและวัตถุประสงค์

ความไตร่ตรอง* , ความซื่อตรง

 

4

8

5-6

2

การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ

5.1 ม.4-6/3

- เลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมกับข้อมูลและวัตถุประสงค์

ความไตร่ตรอง* , ความซื่อตรง

 

4

8


 เนื้อหาประกอบด้วย จำนวนไม่เกิน 100,000 และการใช้จำนวนในชีวิตจริง การดำเนินการของจำนวน การเขียนและอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย การเปรียบเทียบและเรียงลำดับ จำนวน แบบรูปและความสัมพันธ์ การประมาณค่าในการคำนวณเพื่อหาคำตอบ เศษส่วนในชีวิตประจำวัน เวลาและปฏิทิน เงินและการบันทึก พื้นฐานของการวัด การชั่ง การตวงและการคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการ รูปและทรงเรขาคณิต การนำเสนอข้อมูล ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วย การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆรวมถึงการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้แก่ วิเคราะห์ ข้อมูลอย่างมีเหตุผล ประเมินค่าได้ มีความคิดแปลกใหม่ คิดยืดหยุ่น และคิดละเอียดลออ มีความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งใจ และรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจ ตลอดจนเป็นพลเมืองดีของชาติ

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ค๓๑๒๐๒           รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ภาคเรียนที่ ๒                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

จำนวน  ๒  หน่วยกิต                                                                                                                        เวลา  ๑๐๐  ชั่วโมง

 

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อันได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสาระต่อไปนี้

ฟังก์ชัน ได้แก่ผลคูณคาร์ทีเซียน ความสัมพันธ์ โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ ตัวผกผันของความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ความหมายของฟังก์ชัน การดำเนินการของฟังก์ชัน ฟังก์ชันผกผัน และเทคนิคการเขียนกราฟ

เรขาคณิตวิเคราะห์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์ ได้แก่ ระยะทางระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด ความชันของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง และระยะทางระหว่างเส้นตรงกับจุดสองจุด ภาคตัดกรวย ได้แก่ วงกลม วงรี พาราโบลา ไฮเพอร์โบลา และการเลื่อนกราฟ

ผลการเรียนรู้

๑. สามารถเขียนความสัมพันธ์และผลคูณคาร์ทีเซียนในรูปของคู่อันดับได้

๒. สามารถหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ได้

๓. สามารถหาตัวผกผันของความสัมพันธ์ได้

๔. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชัน

๕. สามารถนำความรู้เรื่องการดำเนินการของฟังก์ชันไปใช้แก้ปัญหาได้

๖. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับฟังก์ชันผกผัน

๗. สามารถเขียนกราฟของฟังก์ชันและสร้างฟังก์ชันจากโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ได้

๘. สามารถหาระยะทางระหว่างจุดสองจุดและจุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุดได้

๙. สามารถหาความชันของเส้นตรง เส้นขนาน เส้นตั้งฉาก และนำไปใช้ได้

๑๐. สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างเส้นตรงกับเส้นตรงได้

๑๒. สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างเส้นตรงกับจุดได้

๑๓. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นวงกลม เมื่อกำหนดส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวยให้ และเขียนกราฟของความสัมพันธ์ได้

๑๔. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นวงกลมรีเมื่อกำหนดส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวยให้ และเขียนกราฟของความสัมพันธ์ได้

๑๕. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นพาราโบลา เมื่อกำหนดส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวยให้ และเขียนกราฟของความสัมพันธ์ได้

๑๖. เขียนความสัมพันธ์ที่มีกราฟเป็นไฮเพอร์โบลา เมื่อกำหนดส่วนต่างๆ ของภาคตัดกรวยให้ และเขียนกราฟของความสัมพันธ์ได้

๑๗. สามารถนำความรู้เรื่องการเลื่อนแกนทางขนานไปใช้ในการเขียนกราฟได้


คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ค๒๑๑๐๒                 รายวิชา คณิตศาสตร์         ภาคเรียนที่ ๒         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต                                                                                                                       เวลา ๖๐ ชั่วโมง

                   ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วน ทศนิยม การเปรียบเทียบเศษส่วน และทศนิยม การบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม
การประมาณค่าและการนำไปใช้   การคำนวณหาผลลัพธ์โดยประมาณ การพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้จากการคำนวณ สมบัติทางเรขาคณิต ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า
(front view) ด้านข้าง (side view) และด้านบน (top view) ของรูปเขาคณิตสามมิติ การวาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ เมื่อกำหนดภาพสองมิติที่ได้จากมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนให้ ความสัมพันธ์ของแบบรูป กราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉาก การเขียนกราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉากแสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองชุด การอ่านและแปลความหมายของกราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉาก สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การเขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวจากสถานการณ์หรือปัญหา โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

                โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รู้จักใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา

                เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณและมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

ตัวชี้วัด

ค ๑.๑  ม.๑/๑     

ค ๑.๒  ม.๑/๒

ค ๑.๓  ม.๑/๑

ค ๓.๑  ม.๑/๓    ม.๑/๔       ม.๑/๕       ม.๑/      

ค ๔.๑  ม.๑/๑     

ค ๔.๒  ม.๑/๑    ม.๑/๒     ม.๑/๓     ม.๑/๔     ม.๑/๕

ค ๖.๑  ม.๑-๓/๑ ม.๑-๓/๒  ม.๑-๓/๓  ม.๑-๓/๔  ม.๑-๓/๕  ม.๑-๓/๖  

รวม  ๑๙  ตัวชี้วัดคำอธิบายรายวิชา

 ค 23102    คณิตศาสตร์                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     ภาคเรียนที่ 2              เวลา   60   ชั่วโมง   จำนวน  1.5  หน่วยกิต                                                                                 

 

                 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการแก้ปัญหา     สถิติ วิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม   การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต   มัธยฐาน และ ฐานนิยมของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่    การนำเสนอข้อมูล    ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มที่ผลแต่ละตัวมีโอกาสเกิดขึ้นเท่า ๆ กัน  และ นำไปใช้ในการคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล

                  โดยจัดประสบการณ์    กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ     การให้เหตุผล     การวิเคราะห์   การแก้ปัญหา   การสื่อสาร   การสื่อความหมาย และการนำเสนอ

                    เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ     ความคิดรวบยอด    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ    ประหยัด    ซื่อสัตย์    มีวิจารณญาณ  รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง     รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

 

รหัสตัวชี้วัด

                                        

            ค 4.2   ม 3 / 1      

ค 5.1  ม 3 / 1 ,     ค 5.1   ม 3 / 2 ,    ค 5.1   ม 3 / 3 ,      ค 5.1  ม 3 / 4     

ค 5.2   ม 3 / 1

            ค 5.3   ม 3 / 1 ,   ค 5.3  ม 3 / 2  

            ค 6.1   ม 3 / 1 ,   ค 6.1  ม 3 / 2 ,  ค 6.1  ม 3 / 3   

            ค 6.1   ม 3 / 4 ,   ค 6.1  ม 3 / 5 ,  ค 6.1   ม 3 / 6

 

รวม   14   ตัวชี้วัด


รายวิชา คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                                                   ภาคเรียนที่ 1 - 2

รหัสวิชา                                                                                                    เวลา 160 ชั่วโมง/ปี

     

        เขียน อ่าน เปรียบเทียบ และเรียงลำดับทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนและ
เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคน วิเคราะห์ และแสดงวิธีหาคำตอบของ
โจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของเศษส่วน จำนวนคละ และทศนิยม ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ สร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับ บอกค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย และเต็มพันของจำนวนนับ และนำไปใช้ได้ ใช้สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนหมู่ และสมบัติการแจกแจงในการคิดคำนวณ
หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนนับ อธิบายเส้นทางหรือบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆ โดยระบุทิศทางและ
ระยะทางจริงจากรูปภาพ แผนที่ และแผนผัง เขียนแผนผังแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆ และแผนผังแสดงเส้นทางการเดินทาง หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปวงกลม แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม และปริมาตร ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก บอกชนิดของรูปเรขาคณิต
สองมิติที่เป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ สมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ และ
เส้นตรงที่ขนานกัน ประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก กรวย ปริซึม และพีระมิดจากรูปคลี่ สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป เขียนสมการจากสถานการณ์หรือปัญหา และแก้สมการพร้อมทั้งตรวจคำตอบ อ่านข้อมูลจากกราฟเส้นและแผนภูมิรูปวงกลม เขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและกราฟเส้น
อธิบายเหตุการณ์โดยใช้คำที่มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า เกิดขึ้นอย่างแน่นอน อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้
ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน  

        โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผล ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอ เชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

 

 

 

ตัวชี้วัด

          ค 1.1     ป.6/1,    ป.6/2,    ป.6/3      ค 3.2     ป.6/1,    ป.6/2

          ค 1.2     ป.6/1,    ป.6/2                      ค 4.1      ป.6/1

          ค 1.3     ป.6/1,    ป.6/2                       ค 4.2      ป.6/1

          ค 1.4     ป.6/1,    ป.6/2                       ค 5.1     ป.6/1,    ป.6/2

          ค 2.1     ป.6/1,    ป.6/2,    ป.6/3      ค 5.2     ป.6/1

          ค 2.2     ป.6/1,    ป.6/2,    ป.6/3      ค 6.1     ป.4-6/1,            ป.4-6/2,             ป.4-6/3,   ป.4-6/4,         ป.4-6/5,         ป.4-6/6

          ค 3.1     ป.6/1,    ป.6/2,    ป.6/3

          รวม  31 ตัวชี้วัด


รหัสวิชา  ค31102

ชื่อวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ตามหน่วยการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้  จำนวนชั่วโมงและน้ำหนักคะแนน

 

รหัสวิชา   ค31102 รายวิชา  คณิตศาสตร์ 2                                                 จำนวน  1.0   หน่วยกิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4         ภาคเรียนที่ 2                                                     เวลาเรียน  40    ชั่วโมง / ภาคเรียน


หน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมง

น้ำหนักคะแนน

1.  ความสัมพันธ์

มาตรฐาน ค 4.1 

    :  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป(pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน

มาตรฐาน ค 6.1

    :  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล 

การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทาง คณิตศาสตร์   และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

14

40

2.  ฟังก์ชัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน ค 4.1 

    :  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป(pattern)

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

มาตรฐาน ค 4.1 

    :ใช้นิพจน์  สมการ   อสมการ  กราฟ  และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (mathematica mode) อื่นๆแทนสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมาย

และนำไปใช้แก้ปัญหา

26

60

 

รวม 

40

100

 


เนื้อหาที่เราจะศึกษา มีดังนี้

1. เวกเตอร์ในสามมิติ

2. จำนวนเชิงซ้อน

เกณฑ์การให้คะแนน

1. คะแนนก่อนกลางภาคเรียน 35 คะแนน

- สอบเก็บประจำหน่วย 15 คะแนน

- ชิ้นงาน 5 คะแนน

- สมุด 10 คะแนน

- กิจกรรมในชั้นเรียน 5 คะแนน

2. คะแนนสอบกลางภาคเรียน 15 คะแนน

3. คะแนนก่อนปลายภาคเรียน 35 คะแนน

- สอบเก็บประจำหน่วย 15 คะแนน

- ชิ้นงาน 5 คะแนน

- สมุด 10 คะแนน

- กิจกรรมในชั้นเรียน 5 คะแนน

4. คะแนนสอบปลายภาคเรียน 15 คะแนน


ค 14101    คณิตศาสตร์  

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                                                                                          เวลา  160  ชั่วโมง

            

                                                ศึกษา  เรียนรู้  ตัวเลขฮินดูอารบิค  ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ  ศูนย์  เศษส่วน  และทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง  หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับและการใช้  0  เพื่อยึดตำแหน่งของหลัก  การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย  การเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับ  เศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน  และทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง  การบวก  ลบ  คูณ  หาร  และบวก  ลบ  คูณ  หาร  ระคน  โจทย์ปัญหา  โจทย์ปัญหาระคน  และการสร้างโจทย์ปัญหา  ของจำนวนนับและศูนย์  การเฉลี่ย  การบวกและลบเศษส่วน   ที่มีตัวส่วนเท่ากัน

ศึกษา  เรียนรู้  ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว  น้ำหนัก ปริมาตรหรือความจุ  และเวลา     การหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมมุมฉาก  การบอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาเป็นนาฬิกาและนาที  การอ่าน  การเขียน  เวลาโดยใช้จุด  การบอกระยะเวลา  การคาดคะเนความยาว  น้ำหนัก  ปริมาตรหรือความจุ  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว  การชั่ง  การตวง  เงิน  และเวลา  การเขียน  รายรับ  รายจ่าย  การอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา  การอ่านตารางเวลา    

ศึกษา  เรียนรู้  ชนิดของมุม  ชื่อมุม  ส่วนประกอบของมุม  และสัญลักษณ์แทนมุม  เส้นขนาน  และสัญลักษณ์ของเส้นขนาน ส่วนประกอบของรูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  รูปที่มีแกนสมมาตร  การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิต

                                               ศึกษา  เรียนรู้  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่ากัน  ความสัมพันธ์ในแบบรูปเรขาคณิต  และรูปอื่น ๆ 

                                               ศึกษา  เรียนรู้  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล  การอ่านข้อมูลจากแผนภูมิ  รูปภาพ  แผนภูมิแท่งและตาราง

                                              โดยใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  เขียน  อ่าน  เปรียบเทียบ  เรียงลำดับ  จำแนก  รวบรวม  สรุป  บันทึก  คาดคะเน  ประดิษฐ์  หาพื้นที่  วิเคราะห์  แสดงวิธีหาคำตอบ  คาดคะเนหาพื้นที่  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อสาร  การนำเสนอ และการเชื่อมโยงความรู้    เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้  ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ  ทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ   

                                                มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  รอบคอบ  มีวิจารณญาณ  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1                      ป 4/1      ป 4/2

ค 1.2     ป 4/1    ป 4/2     ป 4/3

ค 2.1     ป 4/1    ป 4/2     ป 4/3   ป 4/4

ค 2.2     ป 4/1    ป 4/2     ป 4/3

ค 3.1     ป 4/1    ป 4/2     ป 4/3   ป 4/4   ป 4/5

ค 3.2     ป 4/1

ค 4.1     ป 4/1     ป 4/2

ค 5.1     ป 4/1     ป 4/2    ป 4/3

ค 6.1     ป 4/1     ป 4/2    ป 4/3   ป 4/4   ป 4/5   ป 4/6

รวมตัวชี้วัด  29   ตัว


ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องสถิติ การสำรวจความคิดเห็นอย่างง่าย การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต มัธย

ฐาน ฐานนิยม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูล การนำผลจากการสำรวจข้อมูลข่าวสาร

และค่าสถิติไปใช้ในการคาดการณ์และการตัดสินใจ

โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย

และการนำเสนอ

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการ

ทำงานอย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้

อย่างพอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

ศึกษา วิเคราะห์ในเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ รากที่สอง รากที่สาม การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการนำไปใช้ สมบัติของเส้นขนาน ความน่าจะเป็น การเปรียบเทียบโอกาสของเหตุการณ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอน เหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นแน่นอน

และโดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมให้เหตุผลประกอบ การตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์

ThemeGallery PowerTemplate

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

วิทยาศาสตร์                                                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒         ภาคเรียนที่ ๒               เวลา ๖๐ ชั่วโมง                              จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

 

                ศึกษา วิเคราะห์ อาหารและสารอาหาร ความต้องการสารอาหารและพลังงานของร่างกาย การ

เลือกบริโภคอาหาร โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ความสัมพันธ์ของ

ระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า สารเสพติด

เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิตของสัตว์ แสงและการมองเห็น การ

สะท้อนและการหักเหของแสง ความสว่างและการมองเห็นสีของวัตถุ โดยใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิด

ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้

ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

                ว ๑.๑ ม./, ./, ./, ./, ./, ./

                ว ๕.๒ ม./, ./, ./

                ว ๘.๑ ม./, ./, ./, ./, ./, ./, ./, ./, ./

รวมทั้งหมด ๑๘ ตัวชี้วัด


คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ว ๓๒๒๘๔    รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ๔    ภาคเรียนที่ ๒        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต                                                                                               เวลา ๔๐ ชั่วโมง

 

                 ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างอะตอม ชนิดของอนุภาคมูลฐานในอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานต่างๆ ตารางแนวโน้มและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุในแต่ละหมู่ สมบัติของธาตุแทรนซิซัน รวมถึงธาตุกัมมันตรังสี พันธะเคมี สมการเคมี ปฏิกิริยาเคมีและอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สารชีวโมเลกุล โปรตีน กรดอะมิโนและพันธะเพปไทด์ โครงสร้างของโปรตีน ชนิดและหน้าที่ของโปรตีน เอนไซม์ การแปลงสภาพโปรตีน ชนิดและโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต สมบัติและปฏิกิริยาของคาร์โบไฮเดรต สมบัติและโครงสร้างของลิพิด ปฏิกิริยาของไขมันและน้ำมัน ฟอสโฟลิพิด ไข สเตรอยด์ และโครงสร้างของนิวคลีโอไทด์ DNA และ RNA ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน พอลิเมอร์จำพวกพลาสติก ยางสังเคราะห์ และเส้นใยสังเคราะห์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ รอบคอบ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีจิตวิทยาศาสตร์และจริยธรรมในการ ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

ผลการเรียนรู้

. สืบค้นข้อมูลและอธิบายโครงสร้างอะตอม และสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ

วิเคราะห์และอธิบายการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม  ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดับ

     พลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา

๓.  อธิบายการจัดเรียงธาตุและทำนายแนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ

๔.  วิเคราะห์และอธิบายการเกิดพันธะเคมีในโครงผลึกและในโมเลกุลของสาร

๕.  สืบค้นข้อมูลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือด  จุดหลอมเหลว และสถานะของสารกับแรงยึดเหนี่ยว

    ระหว่างอนุภาคของสาร 

๖.  ทดลอง อธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบในชีวิตประจำวัน รวมทั้งอธิบายผลของสารเคมีที่

     มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

๗.  ทดลองและอธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี และ
     นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

๘.  ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ  ประโยชน์  และปฏิกิริยาบางชนิดของไขมันและน้ำมัน  

๙.  ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ  ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของโปรตีน

๑๐. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ ประโยชน์  และปฏิกิริยา  บางชนิดของคาร์โบไฮเดรต   

๑๑. ทดลองและอธิบายองค์ประกอบ  ประโยชน์ และปฏิกิริยาบางชนิดของกรดนิวคลีอิก

๑๒. สืบค้นข้อมูลและอธิบายการเกิดปิโตรเลียม กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ และการกลั่นลำดับส่วน

      น้ำมันดิบ

๑๓. สืบค้นข้อมูลและอภิปรายการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกแก๊สธรรมชาติและการกลั่นลำดับส่วน

      น้ำมันดิบไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

๑๔. ทดลองและอธิบายการเกิดพอลิเมอร์ สมบัติของพอลิเมอร์ 

๑๕. อภิปรายการนำพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลที่เกิดจากการผลิตและใช้พอลิเมอร์ต่อสิ่งมีชีวิต

      และสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งหมด ๑๕ ผลการเรียนรู้


สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายความหมายเกี่ยวกับองค์ประกอบของอากาศได้ และปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของอากาศ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของอากาศบางชนิดที่มีผลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับการแบ่งชั้นบรรยากาศ และอิทธิพลของชั้นบรรยากาศที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทดลอง อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับการเกิดลม

สืบค้น อภิปราย และอธิบายการหมุนเวียนของระบบลมของโลก พร้อมระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สืบค้น อภิปราย และอธิบายแบบจำลองการหมุนเวียนของระบบลมโลก ทดลอง อภิปราย และอธิบายผลของการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทร พร้อมทั้งระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สืบค้นและอภิปรายผลของการหมุนเวียนของน้ำในมหาสมุทรที่มีต่ออุณหภูมิของอากาศและระบบนิเวศทางทะเล สืบค้น ทดลอง อภิปรายและอธิบายการเกิดเมฆ สืบค้น อภิปรายและอธิบายการเกิดเสถียรภาพของอากาศ สืบค้น ทดลอง อภิปรายและอธิบายการเกิดแนวปะทะอากาศ  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดเมฆ กับเสถียรภาพของอากาศและแนวปะทะอากาศ สืบค้นและอธิบายการเกิดมรสุม และทิศทางของมรสุมในฤดูต่างๆ อธิบายการเกิดมรสุมในประเทศไทย สืบค้น อภิปรายและอธิบายการเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ทอร์นาโด และพายุหมุน อภิปรายถึงผลกระทบและเสนอแนะวิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากพายุต่างๆ สืบค้น อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ และลานีญา รวมถึงผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญ และลานีญาต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม สืบค้น อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับชนิดและแหล่งที่มาของแก๊สเรือนกระจก การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก รวมถึงผลกระทบของปรากฏการณ์เรือนกระจกต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม สืบค้น อภิปรายและอธิบายการเกิดคลื่นความร้อน และผลกระทบของคลื่นความร้อนต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม สืบค้น อภิปราย และอธิบายการตรวจอากาศ ขั้นตอนการพยากรณ์อากาศ และวิธีการพยากรณ์อากาศ วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายลักษณะอากาศจากแผนที่อากาศ อภิปราย และอธิบายสมบัติของแสงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปรากฏการณ์ทางแสงในท้องฟ้า ทดลอง สืบค้น อภิปรายและอธิบายการเปลี่ยนสีของท้องฟ้าในเวลาต่างๆ สืบค้น อภิปรายและอธิบายการเกิดรุ้ง เปรียบเทียบ อภิปรายและอธิบายรุ้งปฐมภูมิ และรุ้งทุติยภูมิ  สืบค้น อภิปราย และอธิบายการเกิดอาทิตย์ทรงกลดและจันทร์ทรงกลด ทดลองเลียนแบบ สืบค้น อภิปรายและอธิบายการเกิดมิราจ   

ตัวชี้วัด

๑. ว ๖.๑ ม.๔-๖/๑. สืบค้นและอธิบายหลักการในการแบ่งโครงสร้างโลก


คำอธิบายรายวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๒

รหัสวิชา ว๒๑๑๐๒ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๒                         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

                                                            เวลา ๖๐ ชั่วโมง จานวน ๑.๕ หน่วยกิต 

********************************************************************

ศึกษาวิเคราะห์ อธิบาย ปริมาณ สเกลาร์ ปริมาณเวกเตอร์ ระยะทางการกระจัด อัตราเร็ว ความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ การถ่ายโอนความร้อน การดูดกลืนและการคายความร้อน สมดุลความร้อน ส่วนประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ อุณหภูมิของอากาศ ความชื้น ความกดอากาศ ลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การพยากรณ์อากาศ ธรรมชาติกับการกระทำของมนุษย์ รูโหว่โอโซน ฝนกรด

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และคำนิยมที่เหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด

ว ๔.๑ //

ว ๕.๑ ////

ว ๖.๑ ///////

ว ๘.๑ /////////คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

วิทยาศาสตร์                                                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒         ภาคเรียนที่ ๒               เวลา ๖๐ ชั่วโมง                              จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

 

                ศึกษา วิเคราะห์ อาหารและสารอาหาร ความต้องการสารอาหารและพลังงานของร่างกาย การ

เลือกบริโภคอาหาร โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ความสัมพันธ์ของ

ระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า สารเสพติด

เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิตของสัตว์ แสงและการมองเห็น การ

สะท้อนและการหักเหของแสง ความสว่างและการมองเห็นสีของวัตถุ โดยใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิด

ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้

ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

                ว ๑.๑ ม./, ./, ./, ./, ./, ./

                ว ๕.๒ ม./, ./, ./

                ว ๘.๑ ม./, ./, ./, ./, ./, ./, ./, ./, ./

รวมทั้งหมด ๑๘ ตัวชี้วัด


คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ว๓๒๑๐๒                 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน                      ภาคเรียนที่ ๒       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

จำนวน ๑.๐ หน่วยกิต                                                                                     เวลา  ๔๐ ชั่วโมง

 

            ศึกษาโครงสร้างโลก การแบ่งโครงสร้างโลก หลักฐานและสมมติฐานการเคลื่อนที่ของทวีปหลักฐานและข้อมูลทางธรณีวิทยาที่สนับสนุนการเคลื่อนตัวของทวีป กระบวนการที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี การเปลี่ยนลักษณะของเปลือกโลก แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อายุทางธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ การลำดับชั้นหิน กำเนิดเอกภพ กาแล็กซี วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ กำเนิดและวิวัฒนาการของดวงอาทิตย์ ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์ สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์ ระยะห่างของดาวฤกษ์ เนบิวลา แหล่งกำเนิดดาวฤกษ์ ระบบดาวฤกษ์ มวลของดาวฤกษ์ การกำเนิดระบบสุริยะ ดวงอาทิตย์ เขตของบริวารดวงอาทิตย์ กล้องโทรทรรศน์ การขนส่งและการโคจรของดาวเทียม ระบบขนส่งอวกาศ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ

          โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต การวิเคราะห์ การอภิปรายการอธิบายและสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง ดูแลรักษาสิ่งมีชีวิตอื่น เฝ้าระวัง และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล


 ศึกษาวิเคราะห์  การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงร่างกายมนุษย์  การทำงานของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายมนุษย์  ในระบบย่อยอาหาร  ระบบหายใจ  และระบบหมุนเวียนเลือด  อาหารและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย  สิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่  ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร  ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น  ทรัพยากรธรรมชาติ  ผลการเพิ่มจำนวนประชากรต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น  สารในชีวิตประจำวัน  สมบัติของของแข็ง ของเหลวและแก๊ส  การแยกสารด้วยวิธีการต่างๆ เลือกใช้สารต่างๆได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย  การเปลี่ยนแปลงของสารและผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  วงจรไฟฟ้ากับการใช้ประโยชน์วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  สมบัติของตัวนำและฉนวนไฟฟ้า  การต่อหลออดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน  แม่เหล็กไฟฟ้า  จำแนกประเภทของหิน  การเกิดหินและลักษณะของหินในท้องถิ่น  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหินส่งผลต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อม  ธรณีพิบัติภัย   การเกิดฤดูกาล  ข้างขึ้นข้างแรม  สุริยุปราคา  จันทรุปราคา  ความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ

      โดยการใช้การสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กรสำรวจ  ตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

       เพื่อให้เกิดความรู้ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ   นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม


          ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ งาน  กำลัง  พลังงาน   กฎการอนุรักษ์พลังงาน เครื่องกลอย่างง่าย   โมเมนตัม การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม  แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม  การดลและแรงดล  กฎการอนุรักษ์โมเมนตัม  การชนกันของวัตถุ  การเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวล  การเคลื่อนที่แบบหมุน การกระจัดเชิงมุม ความเร็วเชิงมุม  ความเร่งเชิงมุม  ทอร์กกับการเคลื่อนที่แบบหมุน  โมเมนต์ความเฉื่อย  โมเมนตัมเชิงมุม กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม  พลังงานจลน์ของการหมุน  งานจากการหมุน  สภาพสมดุล  เงื่อนไขสมดุล โมเมนต์ของแรงหรือทอร์ก  โมเมนต์ของแรงคู่ควบ เสถียรภาพของสมดุล การนำหลักสมดุลไปประยุกต์ใช้  และสภาพยืดหยุ่น ความทนแรงของวัตถุ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล   การอภิปรายและการทดลอง เพื่อให้เกิดความรู้    ความคิด   ความเข้าใจ    สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   มีความสามารถในการตัดสินใจ   นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์   จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้ที่

   1. สำรวจตรวจสอบ อธิบาย และคำนวณเกี่ยวกับงานและกำลัง

   2. สำรวจตรวจสอบ อภิปราย และคำนวณเกี่ยวกับพลังงาน  ความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงานจลน์

   3. สืบค้นข้อมูล ทดลอง และอธิบายเกี่ยวกับกฎการอนุรักษ์พลังงาน และรวมไปถึงกฎการอนุรักษ์พลังงานรูปอื่น

   4. สำรวจตรวจสอบ อภิปราย และคำนวณเกี่ยวกับโมเมนตัม และการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม

   5. สำรวจตรวจสอบ  อภิปราย และคำนวณเกี่ยวกับการดลและแรงดล

   6. สำรวจตรวจสอบ อภิปราย และคำนวณเกี่ยวกับการชน และกฎอนุรักษ์โมเมนตัม

   7. สำรวจตรวจสอบ อภิปราย และคำนวณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบหมุน และปริมาณที่เกี่ยวข้อง

   8. สำรวจตรวจสอบ อภิปราย และคำนวณเกี่ยวกับทอร์ก การเคลื่อนที่แบบหมุน  และโมเมนต์ความเฉื่อย 

   9. สำรวจตรวจสอบ อภิปราย และคำนวณเกี่ยวกับพลังงานจลน์ของการหมุน และโมเมนตัมเชิงมุม 

  10. สำรวจตรวจสอบ  อภิปราย และคำนวณเกี่ยวกับสภาพสมดุล และเงื่อนไขของสมดุล

  11. สำรวจตรวจสอบ อภิปราย และคำนวณเกี่ยวกับโมเมนต์ของแรงหรือทอร์ก  และโมเมนต์ของแรงคู่ควบ

  12. สำรวจตรวจสอบ อภิปราย และคำนวณเกี่ยวกับสภาพยืดหยุ่น

รวมทั้งหมด   12  ผลการเรียนรู้

 คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

วิทยาศาสตร์                                                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒         ภาคเรียนที่ ๒               เวลา ๖๐ ชั่วโมง                              จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

 

                ศึกษา วิเคราะห์ อาหารและสารอาหาร ความต้องการสารอาหารและพลังงานของร่างกาย การ

เลือกบริโภคอาหาร โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ความสัมพันธ์ของ

ระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ พฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า สารเสพติด

เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิตของสัตว์ แสงและการมองเห็น การ

สะท้อนและการหักเหของแสง ความสว่างและการมองเห็นสีของวัตถุ โดยใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิด

ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้

ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

                ว ๑.๑ ม./, ./, ./, ./, ./, ./

                ว ๕.๒ ม./, ./, ./

                ว ๘.๑ ม./, ./, ./, ./, ./, ./, ./, ./, ./

รวมทั้งหมด ๑๘ ตัวชี้วัด


คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ว๓๑๒๒๒    รายวิชา  เคมี ๒            ภาคเรียนที่ ๒              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                                             จำนวน  ๖๐ ชั่วโมง

 

        ศึกษาและคำนวณเกี่ยวกับมวลอะตอมของธาตุ มวลโมเลกุล จำนวนโมลกับมวลของสาร มวลของธาตุ 1 อะตอม มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุลของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโมล อนุภาค มวลและปริมาตรของแก๊สที่ STP ศึกษาหน่วย และการคำนวณความเข้มข้นของสารละลาย ศึกษาและทดลองเตรียมสารละลาย  สมบัติบางประการของสารละลาย การคำนวณเกี่ยวกับสูตรเคมี ศึกษาความหมายและเขียนสูตรโมเลกุล สูตรเอมพิริคัลหรือสูตรอย่างง่าย และสูตรโดรงสร้าง การคำนวณหามวลเป็นร้อยละจากสูตรการคำนวณหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลของสาร ศึกษาการเขียนและดุลสมการเคมี   ศึกษาสมบัติของระบบปิดและระบบเปิด ศึกษาและฝึกคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีที่เป็นไปตามกฎทรงมวล กฎสัดส่วนคงที่ ศึกษาทดลองและคำนวณปริมาตรของแก๊สในปฏิกิริยาเคมีตามกฎของเกย์-ลูสแซก และกฎของอาโวกาโดรศึกษาและฝึกคำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมีนั้นๆ และสมการเคมีที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งสมการ สารกำหนดปริมาณ ผลได้ร้อยละ ศึกษาสมบัติและการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง ทดลองเตรียมผลึกสาร และศึกษาชนิดของผลึก การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง การหลอมเหลว การระเหิด ศึกษาวิเคราะห์สมบัติของของเหลวเกี่ยวกับความตึงผิว การระเหย ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับความดันไอกับจุดเดือดของของเหลวศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความดันอุณหภูมิและปริมาตรของแก๊ส และคำนวณหาปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิของแก๊สโดยใช้กฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎรวมแก๊ส กฎแก๊สสมบูรณ์ การแพร่ของแก๊ส เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส การทำน้ำแข็งแห้ง การสกัดสารโดยใช้ CO2 ในรูปของไหล การทำไนโตรเจนเหลว เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส และการคำนวณเกี่ยวกับผลผลิตของปฏิกิริยาเคมี

       โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้การสำรวจตรวจสอบ สามารถนำความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สามารถจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ แก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้

. คำนวณหามวลอะตอมของธาตุ  มวลของธาตุ 1 อะตอม และมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุได้

. คำนวณมวลโมเลกุลของสารหรือมวลสูตร และมวลของสาร 1 โมเลกุลได้

. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่างๆของารซึ่งได้แก่ จำนวนโมล จำนวณอนุภาค มวลและปริมาตร

    ของแก๊สที่ STP รวมทั้งใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวคำนวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งได้

. อธิบายวิธีเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นหรือปริมาตรตามต้องการ และคำนวณหาความเข้มข้นของ

    สารละลายในหน่วยต่างๆ ที่กำหนดให้

. คำนวณหามวลเป็นร้อยละของธาตุองค์ประกอบจากสูตรที่กำหนดให้

. คำนวณหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลของสาร

. เขียนและดุลสมการเคมีเมื่อทราบสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ได้

. คำนวณหาอัตราส่วนโดยมวลของธาตุที่รวมตัวกันเป็นสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงที่

. สรุปข้อความของกฎเกย์-ลูสแซก และกฎอาโวกาโดร พร้อมทั้งใช้กฎทั้งสองคำนวณหาปริมาตรของแก๊สที่

    เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเคมีและสูตรโมเลกุลของแก๊ส

o. ระบุสารกำหนดปริมาณและใช้ในการคำนวณหาสารอื่นในปฏิกิริยาเคมีได้

๑๑. คำนวณหาผลได้ร้อยละของสารจากการทดลองที่กำหนดให้

๑๒. ใช้กฎต่างๆ ของแก๊ส คำนวณหาปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ และจำนวนโมลหรือมวลของแก๊ส

๑๓ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการแพร่ของแก๊สกับมวลโมเลกุล รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบอัตราการแพร่

      และอัตราการแพร่ผ่านของแก๊ส

 

รวมทั้งหมด ๑๓ ผลการเรียนรู้


คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

16101   รู้วิทยาศาสตร์                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้น ประถมศึกษาปีที่   6                                                                                                     เวลา   60  ชั่วโมง

 

                ศึกษาและเข้าใจการเจริญเติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิดจนถึงวัยผู้ใหญ่  การทำงานที่สัมพันธ์กันของระบบย่อยอาหาร  ระบบหายใจ  และระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์  สารอาหาร  และความจำเป็นที่ร่างกายต้องได้รับสารอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัยเพื่อ  การเจริญเติบโตและการดำรงชีวิต  ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในรูปแบบของโซ่อาหารและสายใยอาหาร  การถ่ายทอดพลังงานจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค  การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น  การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อหาอาหารและมีชีวิตอยู่รอด  ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต    การเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์   ที่มีผลต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  ผลของสิ่งมีชีวิตจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทั้งโดยธรรมชาติ  และโดยมนุษย์   แนวทางในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  สมบัติของสารในสถานะของแข็ง  ของเหลว  และก๊าซ  การจำแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้สถานะหรือเกณฑ์ที่กำหนด  การแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน  โดยวิธีการที่เหมาะสม  ได้แก่  การร่อน  การตกตะกอน  การระเหิด  การระเหยแห้ง และการจำแนกประเภทของสารต่างๆ  ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยใช้สมบัติ  และการใช้ประโยชน์  ของสารเป็นเกณฑ์การเลือกใช้สารได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย  สมบัติของสารเมื่อสารเกิดการละลายการเปลี่ยนสถานะ  การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสารใหม่  ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต  และสิ่งแวดล้อม   การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  ตัวนำไฟฟ้า และฉนวนไฟฟ้า   การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม  การต่อหลอดไฟฟ้า   แบบอนุกรมและแบบขนาน      การเกิดสนามแม่เหล็กรอบสายไฟที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน  ประเภทของหิน  ลักษณะ  และสมบัติของหิน  สี  เนื้อหิน  ความแข็ง  และความหนาแน่น  การจำแนกหินตามลักษณะ  การเกิด  การเปลี่ยนแปลงของหิน  การเกิดธรณีพิบัติภัยที่มีผลกระทบต่อมนุษย์ และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น  การเกิดฤดูกาล  ข้างขึ้นข้างแรม  สุริยุปราคา  จันทรุปราคา  การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์  และการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก  ความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศ  จรวด  ดาวเทียม  และยานอวกาศ   การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศด้านการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ  ด้านการแพทย์และด้านอื่น ๆ  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  อธิบาย  อภิปราย  วิเคราะห์  สำรวจ  สืบค้นข้อมูล  ทดลอง  สร้างแบบจำลอง  จัดจำแนก  และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  และมีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์  แสดงความคิดเห็นของตนเอง  และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

  

 

รหัสตัวชี้วัด                                                

ว ๑.๑                     ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓

ว ๒.๑                    ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓

ว ๒.๒                   ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ ,ป.๖/๔ , ป.๖/๕

ว ๓.๑                    ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ ,ป.๖/๔ , ป.๖/๕

ว ๓.๒                   ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓

ว ๕.๑                    ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓ ,ป.๖/๔ , ป.๖/๕

ว ๖.๑                     ป.๖/๑ , ป.๖/๒ , ป.๖/๓  

ว ๗.๑                    ป.๖/๑

ว ๗.๒                   ป.๖/๑

 

รวมทั้งหมด    ๒๙    ตัวชี้วัด


สาระสำคัญ

แรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างต่อเนื่อง และ วัตถุเคลื่อนที่ตามแนวแรงที่กระทำจึงมีงานเกิดขึ้น ผลของงานทำให้เกิดพลังงานในรูปแบบต่างๆ พลังงานสามารถเปลี่ยนแปลงรูปได้ เมื่อมีการเคลื่อนที่ขอวัตถุ และ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

 คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

รายวิชา  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม                                                       รหัส  ส23103

เวลา  40  ชั่วโมง                                                                                          จำนวน  1.0  หน่วยกิต 

 


                ศึกษาการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการรวบรวมข้อมูล  ความสัมพันธ์ของสังคม  การเกิดสิ่งแวดล้อมใหม่ทางสังคม   แนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติ  ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ   สิ่งแวดล้อม  สังคม  ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ที่ส่งผลต่อประเทศไทย    โดยการวิเคราะห์  ระบุ   สำรวจ อภิปราย  

ตัวชี้วัด 

             ส5.1      ม.3/1,  ม.3/2

             ส5.2      ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4

 

รวม    6  ตัวชี้วัด

 คำอธิบายรายงิชา

       

ศึกษา  เรียนรู้  การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่แสดงลักษณะทางกายภาพของประเทศ   ความ สัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ ภูมิลักษณ์ที่มีต่อภูมิสังคมของท้องถิ่นและประเทศไทย  สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมในท้องถิ่นและในประเทศ  ความสัมพันธ์  ผลกระทบ  และผลที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนและผลที่เกิดขึ้น  ด้านประชากร  เศรษฐกิจ  สังคม  อาชีพและวัฒนธรรม  แนวทางการใช้ทรัพยากรของคนในชุมชน

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีในการสืบเสาะหาความรู้  สืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล  สังเกต  จำแนก เปรียบเทียบ วิเคราะห์  บันทึก  อธิบาย  อภิปราย  สรุป  นำเสนอ  ยกตัวอย่าง  เลือกใช้เครื่องมือ เข้าร่วมกิจกรรม  แสดงความเคารพ  และฝึกปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   

ชื่นชมการทำความดีของบุคคล  เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต  แบบอย่างการดำเนินชีวิตที่ดี  คุณค่าของวัฒนธรรมไทย  การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและท้องถิ่น มีคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

                                                                                                        คำอธิบายรายวิชา

                                        รายวิชา คริสต์ศาสนา รหัสวิชา ส๑๕๒๐๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                                                                                   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕    เวลาเรียน  ๒๐  ชั่วโมง/ปี

        ศึกษา ความหมายและองค์ประกอบทั้ง ๕ ของการเป็นศาสนา พันธสัญญาจากพันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่ เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระผู้ไถ่ จุดมุ่งหมายและคุณค่า ความสำคัญ ของการไถ่บาปของพระเยซูเจ้า และตัวอย่างของนักบุญแมกซิมิลเลียน ประวัติชีวิตและภาระงานของ ยอห์น บัปติสตา ผู้เขียน รูปแบบการเขียน องค์ประกอบและภาพรวมของพระคัมภีร์ ความหมาย คุณค่า ความสำคัญ ความจำเป็นและประโยชน์ของคุณธรรมความมัธยัสถ์หรือความพอเพียง และคุณธรรมความรอบคอบ พระบัญญัติ พระศาสนจักรและพระวาจาหรือบทเทศน์สอนของพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของพระศาสนจักร ความหมาย ความสำคัญและองค์ประกอบของศีลศักดิ์สิทธิ์ ศีลอภัยบาปและศีลเจิมคนป่วย สถานที่สำหรับสวดภาวนาของชาวคริสต์คาทอลิกและสิ่งของสำคัญที่ใช้ประจำโบสถ์ ช่วงเวลาในการภาวนา เนื้อหาของ บทสวดเวลาเช้า บทสวดก่อนนอนและรูปแบบทั้ง ๕ ของการภาวนาของชาวคริสต์ ชีวประวัติ คุณธรรมความดี และบทภาวนาของนักบุญฟรังซิส อัสซีซี

        โดยกระบวนการศึกษาค้นคว้า สืบเสาะและลงมือปฏิบัติ ทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้ โดยสามารถ อ่าน เขียน ฟัง ตอบคำถาม สนทนาโต้ตอบ ซักถาม        บอกความรู้สึก บอกเหตุผล บอกคุณค่า บอกความสำคัญ คิด วิเคราะห์ แยกแยะ เล่าเรื่อง เล่าเหตุการณ์ สรุปสาระสำคัญ นำเสนอผลงาน ฟังเพลง ร้องเพลง แสดงท่าทางประกอบเพลง นั่งสมาธิหรือสงบนิ่ง      และภาวนา

        เพื่อให้เป็นผู้รู้จักสังเกต แยกแยะสิ่งดีและไม่ดี แล้วเลือกทำแต่สิ่งที่ดี มีสัจจะ รักษาหรือทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับทุกคนด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ รู้จักเสียสละช่วยเหลือ แบ่งปันและให้อภัยผู้อื่น        ด้วยความเต็มใจ พูดแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ กล้าปฏิเสธเพื่อนที่ชวนทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ตระหนักอยู่เสมอว่า    สิ่งดี ๆ ที่ได้รับและเกิดขึ้นในชีวิตนั้น ล้วนเกิดจากความรัก ความเมตตาและการช่วยเหลือของพระเจ้า       เห็นคุณค่า ความสำคัญของพระคัมภีร์ ดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียง ช่วยกันดูแลรักษาและใช้สิ่งต่าง ๆ  ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้าง ทำขึ้น อย่างรู้คุณค่าและมีสติ มีความรอบคอบ             คิดใคร่ครวญก่อนจะทำกิจกรรมใด ๆ มีวินัยในตนเอง ถือตามกฎระเบียบของโรงเรียน ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนและปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือด้วยความเคารพ ศรัทธาและจริงใจ ดำเนินชีวิตประจำวันอย่างดี ทำหน้าที่ด้วยความรักและรับผิดชอบ ทำสิ่งใดผิดต้องรีบแก้ไข กล่าวคำขอโทษ        หรือ เสียใจ ทุกครั้งเมื่อทำไม่ดีต่อผู้อื่น เคารพต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของทุกศาสนา รู้จักแบ่งเวลา              เพื่อการภาวนาตามข้อกำหนดของศาสนาที่ตนนับถือ และพิจารณาการกระทำหรือมโนธรรมของตนเอง   ทุกวัน พร้อมกราบขอบพระคุณ ขอประทานอภัยและภาวนาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า และเป็นผู้มีใจอ่อนหวาน สุภาพอ่อนน้อมต่อทุกคน รู้จักทักทาย พูดคุยกับทุกคนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสดังตัวอย่าง ของนักบุญ ฟรังซิส อัสซีซี

ผลการเรียนรู้

๑.      บอกวิธีการปฏิบัติตนในการเป็นสมาชิกที่ดีของพระศาสนจักรได้

๒.   บอกความหมาย ประโยชน์ ความสำคัญและเครื่องหมายในการประกอบพิธีอภัยบาป บอกคุณสมบัติของผู้โปรดศีลและผู้รับศีล และบอกผลของการรับศีลอภัยบาปได้

๓.   บอกความหมาย ประโยชน์ ความสำคัญและเครื่องหมายในการประกอบพิธีโปรดศีลเจิมคนป่วย     บอกคุณสมบัติของผู้รับศีลและผู้โปรดศีล และบอกผลของการรับศีลเจิมคนป่วยได้

๔.  ตอบได้ว่าชาวคริสต์คาทอลิกสามารถภาวนาได้ทุกสถานที่ แต่สถานที่สำคัญที่สุดคือในโบสถ์         และอธิบายถึงส่วนประกอบที่สำคัญของโบสถ์ของชาวคริสต์คาทอลิกได้

๕.   บอกได้ว่าชาวคริสต์คาทอลิกสวดภาวนาในเวลาที่สำคัญ ๆ ใดบ้าง และรู้จักบทสวดภาวนาบางบทของชาวคริสต์คาทอลิก

๖.   อธิบายรูปแบบการภาวนาทั้ง ๕ ประการ และสรุปรูปแบบของการภาวนาได้

๗.   บอกเล่าประวัติ คุณธรรมความดีและการปฏิบัติตนของนักบุญฟรังซิส อัสซีซี ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของคุณธรรมความรัก ความสุภาพถ่อมตน ความจริงใจและความอดทน และนำคุณธรรมเหล่านี้ของท่านนักบุญไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันได้

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                                                                                                     รหัสวิชา พ 31102

ชั้นมัธยมศึกษาปี่ 4                                                     ภาคเรียนที่ 2                                 1 ชั่วโมง/สัปดาห์

20 ชั่วโมง/ภาคเรียน                                                                                                                           0.5 หน่วยกิต

..............................................................................................................................................................................

ศึกษาให้มีความรู้วิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียนหรือเยาวชน และเสนอแนวทางแก้ปัญหา มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา การใช้สารเสพติด และความรุนแรง เพื่อสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และสังคม วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง การใช้ และการจำหน่ายสารเสพติด ใช้ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง และสามารถแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี

ฝึกให้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน  เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  การฝึกปฏิบัติจริง  อาทิ การหาข้อมูล การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต

โดยการแสดงบทบาทสมมุติ  การจำลองสถานการณ์  การศึกษานอกสถานที่  การรายงาน  การนำเสนอ นักเรียนนำผลงานกระบวนการการเรียนรู้ปรับใช้ในชีวิตได้อย่างมีคุณค่า มีความรับผิดชอบ  มุ่งมั่น

ในการทำงาน  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

               

 

รหัสตัวชี้วัด

 

2.1   ม.4/4

5.1   ม.4/1, ม.4/2, ม.4/6, ม.4/7

 

รวมทั้งหมด  5ตัวชี้วัด

 


คำอธิบายรายวิชาพลศึกษา

 

รหัสวิชา   พ 22102    บาสเกตบอล                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่  2                               เวลา  20  คาบ                     จำนวน   1.0   หน่วยกิต              

 

 

คำอธิบายรายวิชา

 

                มีทักษะในการเล่นกีฬาประเภทบุคคล    ประเภททีม    เล่นกีฬาบาสเกตบอลและนันทนาการ   วางแผนออกกำลังกาย    กลวิธีการเล่นกีฬา    ปฏิบัติตามกฎกติกาในการเล่น    และเล่นกีฬาอย่างปลอดภัย    มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  มีระเบียบวินัย   มีน้ำใจนักกีฬา   คุณธรรม  จริยธรรม    ตลอดจน เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย    มีความรู้ทางด้านทักษะด้านกีฬา รักการออกกำลังกายส่งผลให้มีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดี รู้จักการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน    ประชาสังคมเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

 

รหัสตัวชี้วัด

3.1 .2/3  , 3.2 .2/3 , 3.2 .2/4 ,4.1 .2/7

 


ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับ ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ การจัดประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามหลักการทำงานเบื้องต้น ศึกษาถึงประโยชน์และโทษจากการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และรวบรวมข้อมูลที่นักเรียนสนใจจากแหล่งข้อมูล จัดทำสื่อนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ ฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รู้จักซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ สามารถใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานและบันทึกงานลงสื่อบันทึกข้อมูลชนิดต่าง ๆ สร้างชิ้นงานจากจิตนาการในรูปแบบที่เหมาะสมโดยใช้โปรแกรมชุดไมโครซอฟต์ออฟฟิศ Word 2007 และโปรแกรมกราฟิก เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับชีวิตประจำวัน


การสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ด้วย Moodle